Sunday, May 26th 2019 - 18:55:45
אודות

יהב חמיאס אחזקות

יהב חמיאס אחזקות

יהב חמיאס אחזקות בע"מ היא חברת ההשקעות של הקבוצה בנדל"ן. החברה עוסקת ברכישה, ייזום ופיתוח של מבני תעשייה ומשרדים קיימים, וברכישה של עתודות קרקע בישראל לפיתוח מבני תעשייה ומשרדים בעתיד. החברה פועלת בשיתוף עם יהב חמיאס נכסים בע"מ, תוך שאיפה להמשיך ולהגדיל באופן משמעותי את תיק הנכסים המניבים שלה, ובמקביל להשבחת נכסיה לאורך זמן.

 

נוסף על פעילותה העצמאית של יהב חמיאס אחזקות, יש בפעילות החברה גם כדי להרחיב את היקף הפתרונות שמציעה קבוצת יהב חמיאס למפעלי התעשייה, בהיותה מסוגלת להציע למזמין עסקת ליסינג ארוכת טווח הכוללת גם את המיכון התעשייתי וגם את מבנה התעשייה שבו יותקן המיכון.